หน้าแรก

เว็บบอร์ด

 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อผลิตพันธุ์จำหน่าย

1. เหตุผลความเหมาะสม

                แพะเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายให้ผลตอบแทนเร็วลงทุนน้อย เนื่องจากแพะสามารถใช้พืชอาหารหยาบและวัสดุเหลือใช้พืชอาหารหยาบและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นเป็นอาหารได้ การเลี้ยงแพะสามารถใช้แรงงานภายในครอบครัว ปัจจุบันปริมาณแพะพันธุ์ดีมีไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรที่จะนำไปใช้เลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ เนื่องจากมีเกษตรกรให้ความสนใจและหันมาเลี้ยงแพะกันมากขึ้น

2. เงื่อนไขความสำเร็จ

                2.1 เกษตรกรควรมีประสบการณ์ มีความรู้และมีความตั้งใจจริงในการผลิตแพะพันธุ์ดี

                2.2 เกษตรกรต้องมีความพร้อมในด้านพื้นที่ โรงเรือน แรงงานและมีแหล่งพืชอาหารหยาบหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับใช้เลี้ยงแพะอย่างเพียงพอ

                2.3 ควรมีการจัดการผลิตในลักษณะกลุ่มการผลิตและมีเครือข่ายด้านการตลาดที่ชัดเจน

3. เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

                3.1 พันธุ์แพะ

                สายพันธุ์แพะเนื้อที่นิยามเลี้ยง ได้แก่ แพะพันธุ์พื้นเมือง แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน และพันธ์บอร์ ในการเลี้ยงของเกษตรกรนั้นพ่อพันธุ์ ควรเป็นแพะพันธุ์แองโกลนูเบียน หรือพันธุ์บอร์ ซึ่งรูปร่างสูงใหญ่ แข็งแรงมีความสมบูรณ์ ควรมี อายุ 1 ปี ขึ้นไป ส่วนพันธุ์ ควรเป็นพันธุ์พื้นเมือง หรือพันธุ์ลูกผสมแงโกลนูเบียน หรือพันธุ์บอร์ที่มีลักษณะลำตัวยาว เต้านมโตหัวนมยาวสมส่วน ปริมาณน้ำนมมาก ความสามารถในการผสมติดสูง และให้ลูกแฝด

1.1 โรงเรือนและอุปกรณ์

                โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงแพะ ควรเป็นคอกยกพื้นที่มีทางลาดสำหรับขึ้นลงพื้นคอกควรทำเป็นร่องเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด ผนังคอกควรโปร่ง แต่ต้องป้องกันแพะกระโดดหนีได้ หลังคาอาจใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น โดยทั่วไปแพะ 1 ตัว จะใช้พื้นที่ในคอกประมาณ 1 ตารางเมตร คอกควรแบ่งออกเป็นคอกย่อย ๆ สำหรับแยกเลี้ยงแพในแต่ละวัย บริเวณสำหรับปล่อยแพะรอบคอกเลี้งควรมีรั้วกั้นที่แข็งแรง ภายในคอกควรมีที่ให้น้ำ อาหารข้น และพืชอาหารหยาบอย่างเพียงพอ

1.2 อาหารและการให้อาหาร

                แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องคล้ายโค อาหารหลักตามปกติของแพะ คือ อาหารหยาบ เช่น หญ้าสดต่างๆ ใบไม้ และพืชตระกูลถั่ว ในการเลี้ยงแพะพันธุ์ควรเสริมอาหารข้นเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้แพะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีขึ้น

1.3  การจัดการเลี้ยงดู

                วิธีการเลี้ยงแพะมีหลายวิธี เช่น การเลี้ยงแบบผูกล่าม การเลี้ยงแบบปล่อย หากินในสวนยางหรือผลไม้ และการเลี้ยงแบบขังคอก โดยมีการปล่อยแปลงหญ้าเป็นระยะ ๆ หรือตัดหญ้ามาให้กินในคอก การเลี้ยงดูแพะตัวผู้ตัวเมียจะคล้ายกัน แต่ควรแยกแพะตัวผู้ และตัวเย ตั้งแต่อายุได้ 3 เดือน อัตรส่วนการผสมพันธุ์จะใช้พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 15 25 ตัว พ่อและแม่พันธุ์ที่จะเริ่มผสมพันธุ์ได้ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 8 เดือน ใน 1 ปีแม่แพะจะสามารถให้ลูกได้ 2 3 ตัว การเลี้ยงดูลูกแพะต้องให้อยู่กิบแม่ในระยะแรกและแยกออกเป็นอายุเลย 3 เดือนไปแล้ว

3.5 การสุขาภิบาล

การจัดการด้วยสุขภาพของแพะควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยปีละ 2 ครั้งถ่ายพยาธิตามโปรแกรม และหมั่นตรวจสุขภาพแพะเป็นประจำ หากพบแพะป่วย ควรแยกแพะป่วยออกเพื่อทำการรักษาโดยทันที

2.         ต้นทุนและผลตอบแทน

                สำหรับการเลี้ยงแพะพันธุ์ดี 1 ชุด ประกอบด้วย พ่อพันธุ์ 1 ตัวแม่พันธุ์ 10 ตัว

                4.1 ต้นทุน

                สำหรับการเลี้ยงแพะพันธุ์ดีจำนวน 11 ตัว ต้นทุนในระยะแรกจะได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงเรียน อุปกรณ์ ค่าพันธุ์แพะ ค่าจัดทำแปลงหญ้า ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีนรวมประมาณ 35,000 40,000 บาท ในปีที่ 2 และปีต่อไปค่าใช้จ่ายจะลดลงเนื่องจากไม่ต้องลงทุนในเรื่องโรงเรือน อุปกรณ์ และพันธุ์แพะ

                4.2 ผลตอบแทน

จะเริ่มจำหน่ายแพะในปีที่ 2 ได้ประมาณ 20 - 30 ตัว โดยเป็นแพะลูกผสมอายุ 1 ปี มีน้ำหนักประมาณ 25 30 กิโลกรัม  ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ 100 บาท ขายได้ตัวละ 2,500 3,000 บาท จะมีผลตอบแทนประมาณ 50,000 60,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงจะแตกต่างกันไปตามแหล่งเลี้ยง และภาวะการณ์ตลาดของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลี้ยงเกษตรกรจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนเสียก่อน

3.         แหล่งข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

3.1           เอกสารคำแนะนำ การเลี้ยงแพะ กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2431

3.2           สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4471

3.3           กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์  โทร. 0-2653-4453

3.4           ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์/สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ในพื้นที่ใกล้เคียง

3.5           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

3.6           สำนักกสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 9

3.7           นายอัคระ  ธิติถาวร 43/1 หมู่ 3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

3.8           นายดำรงศักดิ์  นิ่มบุญ 613/7 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 91000 โทร. 08-1898-1844

 

Copyright 2012 siamsoap.com and nagasoap.com. All Rights Reserved.