หน้าแรก

เว็บบอร์ด

 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

การผลิตถั่วลิสงหลังทำนา

                ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ให้ประโยชน์ทั้งเป็นพืชบำรุงดินและขายเป็นรายได้สำหรับเกษตรกร นำมาปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวได้ทั้งในพื้นที่อาศัยน้ำชลประทาน และไม่อาศัยน้ำชลประทาน แต่การปลูกถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยไม่อาศัยน้ำชลประทานสามารถทำได้ในบางพื้นที่เท่านั้น

1.              การเลือกพื้นที่ปลูก

พื้นที่ทำนาที่สามารถปลูกถั่วลิสงได้ดีโดยไม่อาศัยน้ำชลประทานตลอดฤดูกาล จะต้องมีระดับน้ำใต้ผิวดินตื้นในช่วงฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าว อรือกล่าวอีกนับหนึ่งก็คือ มีความชื้นในดินดีในช่วงฤดูแล้ง กล่าวโดยทั่วไปพื้นที่นาดังกล่าวระดับน้ำใต้ผิวดินจะค่อย ๆ ลดลวอย่างช้า ๆ หลังเก็บเกี่ยวขข้าว ซึ่งจะอยู่ลึกไม่เกิน 150 200 เมตร ในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน

2.              การปลูก

นอกจากระดับน้ำใต้ผิวดินตื้นจะเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จของการปลูกพืชฤดูแล้งในนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยไม่อาศัยน้ำชลประทานแล้ว การเตรียมดิต, การเตรียมเมล็ด ความลึกของการปลูก และการใช้วัสดุคลุมดินก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลผลิตของการปลูกพืชฤดูแล้งในนาโดยไม่อาศัยน้ำชลประทาน

1.1       การเตรียมดิน

หลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วรีบตัดตอซังข้าวออกจากแปลงนาและเก็บไว่ที่คันนา การตัดตอซังข้าวออกจากแปลงนาจะช่วยให้น้ำที่ขังอยู่ในแปลงนา (ถ้ามี) ควรหยอดเมล็ดลงในร่องหรือหลุมลึก 10 15 เซนตริเมตร การปลูกลึกทำให้รากถั่วลิสงหยั่งลงไปในดินได้ลึกเพื่อดูดความชื้นในดินชั้นล่างได้มาก การใช้ตอซังข้าวที่ตัดออกแล้วนำกลับมาคลุมดินหลังจากปลูกถั่วลิสงไดประมาณ 10 15 วัน จะช่วยรักษาความชื้อนในดินไว้ได้นาม

1.2       การใส่ปุ๋ย

การปลูกถั่วลิสงหลักเก็บเกี่ยวข้าวอาจจะไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้ โดยอาศัยปุ๋ยที่เหลือตกค้างจากการที่ใส่ให้กับข้าว แต่ถ้าจะให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นควรใส่ปุ๋ย 25 กิโลกรัม ต่อไร่ โดยใส่ปุ๋ยในร่องพร้อมกับการหยอดเมล็ด 

1.3       การกำจัดวัชพืช

กล่าวโดยทั่วไป การปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้งโดยไม่ให้น้ำชลประทานจะมีวัชพืชน้อยมาก ในกรณีที่มีวัชพืชเกิดขึ้นให้ใช้มือถอนออกจากแปลง

1.4       การป้องกันกำจัดโรคและแมลง

ศัตรูพืชที่สำคัญในการปลูกถั่วลิสงก็คือ เสี้ยนดิน แต่การปลูกถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยที่ดินผ่านสภาพน้ำขังมาก่อนจะมีปัญหาเสี้ยนดินน้อย

2.5  การเก็บเกี่ยว

ใช้มือถแนต้นจากดินแล้วปลิดฝักออกจากต้น ถ้าดินแน่นให้ใช้จอบขุด เมื่อปลิดฝักออกจากต้นแล้ว นำฝักถั่วลิสงตากแดดแล้วน้ำไปขายต่อไป หรืออาจจะขายในรูปของผักสดก็ได้ ต้นถั่วลิสงที่ปลิดฝักออกแล้วทิ้งเศษซากไว้ในแปลงนาเพื่อเป็นปุ๋ยสำหรับข้าวต่อไป ควรหยอดเมล็ดลงในร่องหรือหลุมลึก 10 50 เซนติเมตร การปลูกลึกทำให้รากถั่วลิสงหยั่งลงไปในดินได้ลึกเพื่อดูดความชื้นในดินชั้นล่างได้มาก การใช้ตอซังข้าวที่ตัดออกแล้วนำกลับมาคลุมดินหลังจากปลูกถั่วลิสงได้ประมาณ 10 -15 วัน  จะช่วยรักษาความชื้นในดินไว้ได้นาน

ต้นทุนการผลิตถั่วลิสงหลังทำนา

                ราคาถั่วลิสง ฝัดสด                              ไร่ละ   17,000 บาท

                ต้นทุนการผลิต                                                     8,250  บาท

                กำไร                                                                       8,750 บาท

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ประมาณ 80 100 ถัง/ไร่

ราคาจำหน่าย        170  บาท/ถัง

 

Copyright 2012 siamsoap.com and nagasoap.com. All Rights Reserved.